සෙවන සිටි හොටෙල්
84, පේරාදෙණිය පාර, මහනුවර
දුරකථනය: 081 2222 861

செய்வன சிட்டி ஹோட்டல்
84, பேராதனை ரோடு, கண்டி
தொலைபேசி: 081 2222 861